Floramore.lt naudojimosi taisyklės

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Svetainę Floramore.lt (toliau – Svetainė) tvarko ir administruoja MB „AixApps” (įmonės kodas 302954910, buveinės adresas Galinės g. 48, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100007577516, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Floramore.lt). 1.2. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine Floramore.lt tvarka, taip pat Floramore.lt vartotojų (toliau – Klientas) teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.3. Naudodamiesi Svetaine Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
1.4. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, tiesioginių (online) žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
1.5. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.
1.6. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Floramore.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
1.7. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Floramore.lt suteikia Klientams virtualią erdvę (internetinę platformą), t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie apie lauko ar kambarinių augalų, sodinukų, sodo įrankių, įrengimų ir panašaus pobūdžio objektų pardavimą, dovanojimą, keitimą arba nuomą, su tuo susijusių paslaugų teikimą (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų, rašyti po Skelbimais komentarus ir tiesiogines žinutes bei naudotis kitomis Paslaugomis.
2.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Floramore.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis. „Turinys“ šiose Taisyklėse reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
2.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Floramore.lt nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Floramore.lt nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir/ar kokybės.
2.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Floramore.lt turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti Floramore.lt nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.
2.5. Floramore.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Floramore.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt. Jokiomis aplinkybėmis Floramore.lt neperka, neparduoda ir nedalyvauja Svetainėje įkeltų daiktų mainuose ir nereikalauja to daryti. Svetainėje talpinamas trečiųjų šalių turinys. Floramore.lt iš anksto netikrina jokių Svetainėje talpinamų daiktų nei trečiųjų šalių, su kuriomis Klientui gali tekti bendrauti Svetainėje.
2.6. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Floramore.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
2.7. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Floramore.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
2.8. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Floramore.lt arba Floramore.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
2.9. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Floramore.lt sutikimo.
2.10. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Floramore.lt arba Floramore.lt juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.
2.11. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Floramore.lt visas turtines autorių teises, reikalingas Floramore.lt iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant:
2.11.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą Turinį;
2.11.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateikto Turinio.
2.12. Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja Floramore.lt, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą.

3. Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja: 3.1.1. norėdamas naudotis Paslaugomis spustelėti „Registruotis“ ir užpildyti registracijos formą. Užsiregistruoti galima naudodamiesi trečiųjų šalių (pvz., „Facebook“, „Apple ID“ arba „Google“) paslaugomis, kurias suteikia savo nuožiūra Floramore.lt. 3.1.2. Svetainėje turėti tik vieną paskyrą. Floramore.lt neleidžia turėti daugiau nei vieną paskyrą Svetainėje. Jei Floramore.lt kyla pagrįstų įtarimų dėl to, kad Klientas susikūrė (naudoja) daugiau nei vieną paskyrą Svetainėje, gali užblokuoti arba pašalinti bet kurią iš paskyrų ir (arba) visas paskyras.
3.1.3. naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų;
3.1.4. neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
3.1.4.1. nenaudoti Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Floramore.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Floramore.lt serverio saugumui, vientisumui ar riboti Floramore.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis Floramore.lt teikiamomis paslaugomis;
3.1.4.2. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę Floramore.lt;
3.1.4.3. neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;
3.1.4.4. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
3.1.4.5. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
3.1.4.6. nesiūlyti prekių ir/ar paslaugų, kuriomis prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms;
3.1.4.7. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
3.1.4.8. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su Floramore.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;
3.1.4.9. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t.;
3.1.5. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save;
3.1.6. pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą. Tokia informacija turi būti pateikiama valstybine kalba;
3.1.7. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;
3.1.8. nedelsdamas pranešti Floramore.lt apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;
3.1.9. nedelsdamas el. paštu pranešti Floramore.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
3.1.10. viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip vieną prekę ir/ar paslaugą, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Skelbimų;
3.1.11. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose kategorijose;
3.1.12. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;
3.1.13. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis;
3.1.14. kontaktinę informaciją, prekių ir/ar paslaugų aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų;
3.1.15. užtikrinti, kad Skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji Skelbimų tekste reklamuojami objektai. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų, nuotraukose nesimato kitų asmenų, išskyrus patį Klientą, jei nėra gautas tokių asmenų sutikimas skelbti nuotraukas Svetainėje;
3.1.16. Skelbimo nuotraukose nedėti jokių maketų, reklamų, įvairios tekstinės informacijos ir kt., išskyrus Kliento logotipą ar vandens ženklą;
3.1.17. atsiskaityti su Floramore.lt už teikiamas Mokamas paslaugas šių Taisyklių 5 skyriuje numatyta tvarka.
3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:
3.2.1. yra veiksnus pilnametis (vyresnis nei 18 metų) fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1. punkte;
3.2.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);
3.2.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir Floramore.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
3.2.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Floramore.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
3.2.6. supranta ir sutinka, kad Floramore.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Floramore.lt teisės ir pareigos

4.1. Floramore.lt turi teisę:
4.1.1. bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir/ar Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad Floramore.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui;
4.1.2. laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:
4.1.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
4.1.2.2. jeigu, Floramore.lt nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;
4.1.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
4.1.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti Floramore.lt ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
4.1.2.5. jeigu Floramore.lt įtaria, kad Klientas naudodamasis Paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;
4.1.2.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą Floramore.lt, įskaitant, bet neapsiribojant Floramore.lt geram vardui ir/ar reputacijai;
4.1.2.7. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais;
4.1.3. bet kada apriboti Kliento galimybę skelbi Skelbimus ir/ar kitą Turinį, įskaitant komentarus ir/ar tiesiogines žinutes bei savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, įskaitant Kliento paliktus komentarus ir/ar tiesiogines žinutes, jei, Floramore.lt nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
4.1.4. keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas;
4.1.5. Floramore.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas kategorijas nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis;
4.1.6. Floramore.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų ir/ar tiesioginių žinučių bei komentarų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones Floramore.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
4.1.7. Floramore.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, Floramore.lt panaikins Kliento paskyrą. Taip pat Floramore.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el. laišką adresu info@floramore.lt. Floramore.lt sprendimas yra galutinis;
4.1.8. Floramore.lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 5 (penkerius) metus;
4.1.9. Floramore.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, Floramore.lt pateiks Klientui sąskaitą;
4.1.10. be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų;
4.1.11. be atskiro pranešimo Klientui pašalinti Kliento įkeltas nuotraukas, kuriose yra matomas daugiau nei vienas parduodamas objektas.
4.2. Šalys susitaria, kad Floramore.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

5. Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.
5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Floramore.lt už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Floramore.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejį, nurodytą šių Taisyklių 4.1.7 punkte, Floramore.lt, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
5.4. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.
5.5. Floramore.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

6. Asmens duomenys

6.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar Floramore.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis Floramore.lt tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis Floramore.lt tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat Floramore.lt privatumo politikos nustatyta tvarka.
6.2. Floramore.lt užtikrina Klientų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Floramore.lt privatumo politikoje.

7. Informacijos apsaugos priemonės

7.1. Floramore.lt Kliento asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

8. Atsakomybės ribojimas

8.1. Klientas sutinka, kad Floramore.lt nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Floramore.lt kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
8.2. Floramore.lt neprisiima atsakomybės už Klientų Svetainėje skelbiamą informaciją ir jos tematiką. 8.3. Floramore.lt nebus atsakinga už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, atitikimą aprašymui, kiekį ir/ar komplektiškumą. 8.4. Floramore.lt neprisiima atsakomybės už netinkamą ir (arba) neteisėtą Klientų elgesį.
8.5. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir/ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Floramore.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Floramore.lt nėra ir nebus atsakinga už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Floramore.lt) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
8.6. Floramore.lt neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją, įskaitant ir komentarus ir/ar tiesiogines žinutes.
8.7. Klientas supranta ir sutinka, kad Floramore.lt, atsižvelgiant į šių Taisyklių 8.1. ir 8.5. p., niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
8.8. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Floramore.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis.
8.9. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Floramore.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.

9. Taisyklių keitimas

9.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, Floramore.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
9.2. Floramore.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
9.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
9.4. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
9.5. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2. Visi tarp Floramore.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Ginčai, kilę tarp Floramore.lt ir Klientų-verslininkų, sprendžiami MB „AixApps” buveinės vietos teisme.
10.4. Klientas prašymą ir/ar skundą dėl Floramore.lt Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Floramore.lt ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@floramore.lt. Nesutikdamas su Floramore.lt atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.
10.5. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.